Služby


Výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied

Výskumno-vývojové práce

Výpočty elektrických sieti

Modelovanie prenosovej a distribučných elektrizačných sústav

Štúdie a analýzy

Príprava rôznych štúdii a analýz pre potreby subjektov v elektroenergetike.

Poradenstvo v energetike

Podpora a spolupráca pri rozhodnutiach energetických subjektov.