Naša história

Spoločnosť ENERGOSOFT bola založená v r. 1992 z pracovníkov odboru hydroenergetiky Výskumného ústavu energetického v Bratislave.

Odbor hydroenergetiky mal dve oddelenia, zamerané na koncepciu rozvoja a na automatizáciu  vodných elektrárni (VE).

V rokoch 1991-92 sa zahajovala výstavba spoločného vodného diela na Dunaji s Maďarskou republikou Gabčíkovo – Nagymaros.

Dodávateľ riadiaceho systému stupňa Gabčíkovo, ZPA Čakovice, hľadal subdodávateľa programového vybavenia distribuovaného ASRTP na báze výpočtovej techniky Mikrovel a ADT. Keďže oddelenie automatizácie VE odboru hydroenergetiky Výskumného ústavu energetického v tom čase malo už úspešné aplikácie s vývojom SW na báze počítačov iného typu (napr. ASRTP pre PVE Č. Váh, ASDR vážskej kaskády), ZPA Čakovice obrátili sa s ponukou na toto oddelenie.

Pracovnici oddelenia, vidiac určitú šancu uplatniť sa v budúcnosti v tejto disciplíne, ponuku prijali s tou podmienkou, že na plnenie tejto úlohy opustia Výskumný ústav energetický a založia vlastnú spoločnosť s ručením obmedzeným, pre ktorú zvolili názov ENERGOSOFT.

I keď ENERGOSOFT úspešne zvládol dodávku programového vybavenia distribuovaného ASRTP na báze výpočtovej techniky Mikrovel a ADT,  ukázalo sa, že v konkurenčnom prostredí veľkých zahraničných firiem ENERGOSOFT ako dodávateľ  softvérových riešení alebo celých riadiacich systémov v budúcnosti neobstojí.

V nadväzujúcom období ENERGOSOFT síce zvládol dodávku niekoľkých menších riadiacich systémov na báze modernejších 16 bitových počítačov pod operačným systémom QNX, avšak bolo evidentné, že zmena pracovnej náplne smerom k činnostiam, súvisiacich s výskumom a rozvojom elektroenergetiky je nevyhnutná.

Práce ENERGOSOFT-u  od r. 1998 boli zamerané na tieto problémové okruhy z oblasti elektroenergetiky:

 • sieťové výpočty, zamerané na rozvoj a zabezpečenie spoľahlivej prevádzky ES

 • výpočty skratových prúdov

 • posudzovanie vplyvu nových zdrojov na prevádzku prenosovej sústavy a to aj  v súvislosti s poskytovaním podporných služieb

 • spolupráca na riešení vedecko-technických projektov, zameraných na rozvoj ES a riešenie mimoriadnych situácií v ES

 • verifikácia strát v prenosovej sústave s použitím sieťových modelov

 • možnosti využitia netradičných zdrojov na poskytovanie podporných služieb

 • analýzy vplyvu liberalizácie obchodu s elektrinou na spoľahlivosť a stabilitu prevádzky regulačnej oblasti ES SR

 • analýzy vplyvu veľkých tranzitov na prevádzku prenosovej sústavy

 • možnosti predikcie výroby z fotovoltických elektrárni v ES SR

 • inovácia výpočtu kapacity pripojenia k prenosovej sústave pre normálne a údržbové stavy

 • virtuálne zdroje ako prostriedok zvýšenia predvidateľnosti vplyvu výroby z fotovoltických a veterných elektrárni na stabilitu prevádzky ES